Algemene Voorwaarden

Diensten en Webwinkel staan apart.

Onze Algemene Voorwaarden voor de diensten

Van :  gevelwerken.nl

Schinkelweg 45A

2712 BA Zoetermeer

1. Definities

Onder de navolgende begrippen wordt in de Voorwaarden verstaan:

Uitvoerder: naast uitvoerder ook verkoper

Klant: zowel opdrachtgever als aanbesteder als koper.

Consument: een klant die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en andere overeenkomst tussen Gevelwerken Zoetermeer hierna te noemen de uitvoerder, en een klant waarop de uitvoerder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

3. Offertes

3.1 De door de uitvoerder gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na het uitbrengen van de offerte. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 Indien geen opdracht wordt verleend is de uitvoerder slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende werkelijke gemaakte kosten, indien hij dit vooraf heeft bedongen.

4. Levering

Levering geschiedt vanaf magazijnwerkplaats van de uitvoerder te Zoetermeer, tenzij anders is overeengekomen.

5. Levertijd; opleveringstermijn

5.1 Een overeengekomen levertijd of termijn voor de oplevering van het werk, is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Bij niet tijdige aflevering of overschrijding van de opleveringstermijn dienst de klant de uitvoerder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5.3 In geval van niet werkbare dagen is de uitvoerder gerechtigd de opleveringstermijn te verlengen met deze periode.

6. Technische eisen

Als bijzondere technische  eisen die door de klant aan het werk worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de klant uitdrukkelijk te worden vermeld.

7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de uitvoerder het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.2 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de uitvoerder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de uitvoerder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de uitvoerder zijn verstrekt, heeft de uitvoerder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

7.3 De uitvoerder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de uitvoerder is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze juistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

7.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd  kan de uitvoerder de uitvoering van de onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De uitvoerder zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal de uitvoerder de klant hierover tevoren inlichten. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minder werk verrekend, als artikel 13 van deze voorwaarden.

8.4 In afwijking van lid 3 zal de uitvoerder geen meer kosten in rekening kunnen inbrengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

9.  Gebreken; klachttermijnen

9.1 De klant dient het werk zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant om te gaan of het geleverde of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord, te weten:

a. of de juiste zaken zijn uitgevoerd en/of geleverd;

b. of de uitgevoerde en/of geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

c.  of de geplaatste of geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of-indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik;

d. of de uitvoering overeenstemt met het overeengekomene.

9.2  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dienst de klant deze binnen 8 dagen na oplevering van het werk aan de uitvoerder te melden. Onzichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na de ontdekking gemeld te worden.

9.3 de klant kan gedurende de onderhoudstermijn een beroep doen op eventuele gebreken, zie artikel 14 van deze voorwaarden.

9.4 Eventuele klachten dienen schriftelijk gemeld te worden.

10. Verplichtingen van de uitvoerder

10.1 De uitvoerder zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap het bepaalde in de overeenkomst uitvoeren.

10.2 De uitvoerder is verantwoordelijk voor het werk en de uitvoering daarvan vanaf de aanvang van het werk tot en met de oplevering.

10.3 De uitvoerder wordt geacht bekend te zijn met de wettelijke voorschriften, of beschikkingen of andere voorschriften van de overheid die voor de naleving van de overeenkomst van belang zijn en welke gelden op de dag van de offerte. De gevolgen van de niet naleving van de genoemde voorschriften zijn voor rekening van de uitvoerder.

10.4 De uitvoerder vrijwaart de klant tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, indien deze door de uitvoering van het werk is ontstaan en te wijten is aan de grove schuld of opzet van de uitvoerder, zijn onderaannemers of leveranciers.

11. Verplichtingen van de klant

11.1 De klant zorgt ervoor dat de uitvoerder tijdig kan beschikken over:

a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), een en ander op aanwijzing van de uitvoerder;

b. over het gebouw, of het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen, materialen en werktuigen;

d. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

11.2 De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van de klant.

11.3 De klant dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de uitvoerder behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

11.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, warvoor de klant verantwoordelijk is, dient de daaruit voor de uitvoerder voortvloeiende schade en kosten door de klant te worden vergoed.

12. (Bouw) materialen

12.1 De uitvoerder stelt de klant in de gelegenheid materialen te keuren, indien de klant dit uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk of bij de eerste gelegenheid daarvan, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De uitvoerder is gevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

12.2 De klant kan derden inschakelen om materialen te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve in geval van afkeuring. In dat geval komen de kosten voor rekening van de uitvoerder. Door de klant ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

12.3 de uit het werk komende materialen, waarvan de klant heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door de klant van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen worden door de uitvoerder afgevoerd.

12.4 Voor de aangevoerde materialen draagt de kant het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze op het werk zijn aangevoerd en gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de klant verblijven.

12.5 Indien in het werk asbest of andere milieu gevaarlijke stoffen worden aangetroffen is de uitvoerder gerechtigd, van overleg met de klant, deze stoffen door derden te laten afvoeren. Eventuele kosten voor opruiming en/of verwijdering van deze stoffen komt voor rekening van de klant.

13. Meer en minder werk

13.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

a. ingeval van afwijzingen van de bedragen in de stelposten;

b. ingeval van afwijking van verrekenbare hoeveelheden;

c. ingeval van wijziging van de voorwaarden van uitvoering dan wel van de overeenkomst, zie artikel 8 van deze voorwaarden.

13.2 Onder stelposten worden verstaan in het bestek genoemde geldbedragen die in de aannemingssom zijn begrepen, welke op de dag van het sluiten van de overeenkomst door de klant nog niet of onvoldoende worden bepaald.

13.3 Er vindt slechts verrekening plaats ingeval van verrekenbare hoeveelheden, indien de in de offerte opgegeven hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen.

13.4 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meer werk laat de aanspraken van de uitvoerder op verrekening van meerwerk onverlet.

13.5 De uitvoerder neemt zo spoedig mogelijk contact op met de klant indien door wijzigingen van de overeenkomst dus wel de voorwaarden van de uitvoering de uitvoeringstermijn wordt beïnvloed.

13.6 Indien er een richtprijs is bepaald, mag deze met maximaal 10% worden overschreden, tenzij de uitvoerder de klant zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen.

13.7 Andere kostenverhogende omstandigheden die na het sluiten van de overeenkomst zijn ontstaan of bekend zijn geworden kunnen alleen door de rechter op vordering van de uitvoerder geheel of gedeeltelijk worden doorberekend.

13.8 Als bij de oplevering blijk dat er per saldo sprake is van minder werk, is de uitvoerder gerechtigd een vergoeding te ontvangen van 10% over het verschil van het totaalbedrag van het minder werk en het totaalbedrag van het meer werk.

14. Onderhoudstermijn

14.1 De uitvoerder herstelt de gebreken zo spoedig mogelijk. De onderhoudstermijn betreffende de uitvoering van het werk beloopt 1 maand en gaat in op de dag van oplevering. De klant heeft gedurende deze termijn de tijd eventueel gebreken te melden.

14.2 De dag waarop door de klant uitdrukkelijk of stilzwijgend is goedgekeurd geldt als de dag van oplevering. 

15. Garantie

15.1 Overigens geeft de uitvoerder de klant een garantie op geleverde zaken, die gelijk is aan de garantie die de uitvoerder van de fabriek of leverancier krijgt.

15.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de klant recht op herstel van de zaak. De uitvoerder kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De klant heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk  is.

15.3 Buiten de garantie of onderhoudstermijn valt eveneneens schade als gevolg van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt verstaan:

a. onjuiste of onvoldoende onderhoud;

b. niet door de uitvoerder gedane onjuiste plaatsing;

c. niet door de uitvoerder gedane onjuiste reparaties;

d. schade ontstaan door werkzaamheden die niet door de uitvoerder of zijn onderaannemers zijn uitgevoerd.

15.4 Buiten de garantie of de onderhoudstermijn valt eveneens de schade ontstaan door storm of blikseminslag.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 De door de uitvoerder geleverde zaken blijven het eigendom van de uitvoerder totdat de klant alle verplichtingen uit de met de uitvoerder gesloten overeenkomst is nagekomen.

16.2 Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is de uitvoerder gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de klant of bij derden die de zaak voor de klant houden weg te halen of weg te doen halen. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

17. Ontbinding / opzegging van de overeenkomst

17.1 De vorderingen van de uitvoerder op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a. na het sluiten van de overeenkomst aan de aannemer ter kennis gekomen omstandigheden die de uitvoerder goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. indien de uitvoerder de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is de uitvoerder bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de uitvoerder schadevergoeding te vorderen.

17.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de uitvoerder zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van

dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de uitvoerder bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

17.3 Beide partijen kunnen te alle tijde de overeenkomst, met betrekking tot het werk opzeggen. Opzegging door de uitvoerder dient evenwel met redenen omkleed te geschieden. Partijen dienen een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.

17.4 In geval van opzegging door de klant, dient de klant de voor het hele werk geldende prijs te betalen, verminderd met de besparingen die voor de uitvoerder uit de opzegging voortvloeien. Indien geen vaste prijs is afgesproken wordt de verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de uitvoerder over het gehele werk zou hebben gemaakt.

18. Betaling

18.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum

a. contant aan de uitvoerder, of

b. door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het rekeningnummer verstrekt op de factuur t.a.v. Gevelwerken Zoetermeer te Zoetermeer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. In geval van niet tijdige betaling van de factuur is de klant een rente van 1% per maand verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de factuur.

18.2 Indien de klant niet tijdig betaalt, is de uitvoerder bevoegd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde factuur is voldaan.

18.3 Buitengerechtelijke incassokosten, berekend naar het incassotarief van de Orde van Advocaten, zijn voor rekening van de klant.

18.4 Iedere betaling van de klant wordt indien van toepassing in  mindering gebracht op de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en daarna op de oudst openstaande vorderingen;  zulks ongeacht een andersluidende aanwijzing van de klant.

18.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

19. Aanprakelijkheid

19.1 De aansprakelijkheid van de uitvoerder, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

19.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de uitvoerder, voor zover deze hem kan worden aangerekend, beperkt tot een bedrag van maximaal de totale aanneemsom met een maximum bedrag van 1.000.000 gulden per gebeurtenis.

19.3 De uitvoerder is niet aansprakelijk voor gebreken in of aan gehuurde goederen.

19.4 De uitvoerder is niet aansprakelijk voor fouten van zijn personeel, dan wel van personen die door de aannemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

20. Overmacht

20.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de uitvoerder zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijke bemoeilijken, mede zijn begrepen:

a. Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en ander voor het totstandbrenging van der overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;

b. niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de uitvoerder afhankelijk is en algemene vervoersproblemen;

c. Dermate  slechte weersomstandigheden, dat het redelijkerwijs niet van de uitvoerder verlangd kan worden dat hij de uitvoering van het werk voortzet.

20.2 De uitvoerder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de aannemer zijn verbintenis het moeten nakomen.

20.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de uitvoerder opgeschort, indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de uitvoerder niet mogelijk kis, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

20.4 Indien de uitvoerder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureer en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

21. Geschillen en toepasselijk recht

21.1 Op alle overeenkomsten tussen Gevelwerken Zoetermeer en haar klanten is uitsluitende Nederlands recht van toepassing.

21.2 Afwijkende voorwaarden en condities zijn alleen dan bindend wanneer ze schriftelijk worden vastgelegd door Gevelwerken Zoetermeer.

21.3 Alle geschillen onder of naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslist door de Nederlandse burgerlijke rechter, binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van Gevelwerken Zoetermeer valt.

Onze Algemene Voorwaarden van de webwinkel

 
Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Theo Groenendijk (gevelwerken.nl);
Schinkelweg 45A Zoetermeer;
Telefoonnummer: 0626120564 bereikbaar tussen 08:00 uur en 16:00 uur
E-mailadres: info@gevelwerken.nl
KvK-nummer: 27140403
Btw-identificatienummer: NL095722270B01
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o     de prijs inclusief belastingen;
o     de eventuele kosten van verzending;
o     de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o     het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o     de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o     de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o     de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o     of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o     de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o     de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o     de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o     de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 
Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Artikel 9 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 
Artikel 11 – Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o     te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o     tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o     altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 
Artikel 13 – Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 14 – Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 
Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.